รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0080
ชื่อโครงการ : การทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและดินที่ปนเปื้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล
  Performance evaluation of near-infrared spectroscopy for sugarcane quality and contaminated soils determination in sugar industry
หัวหน้าโครงการ : ปิติพร ฤทธิเรืองเดช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาสมการ NIR สำหรับทำนายค่าคุณภาพอ้อยย่อยที่ใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานน้ำตาลโดยใช้ตัวอย่างอ้อยจริงในโรงงาน

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสมการ NIR สำหรับทำนายค่าคุณภาพอ้อยย่อยที่ใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานน้ำตาล

3. เพื่อคำนวณจุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และประสิทธิภาพการผลิตของน้ำตาลเมื่อมีการประยุกต์ใช้เทคนิค NIR เป็นเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอ้อยในโรงงานน้ำตาล

สถิติการเปิดชม : 393 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400