รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0081
ชื่อโครงการ : การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในโครีดนม
  Creating value-added product from of bagasse by fermented with Lactobacillus casei as roughage source diet in dairy cattle
หัวหน้าโครงการ : อนุสรณ์ เชิดทอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาผลของการหมักชานอ้อยร่วมกับ L. casei ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของชานอ้อย การย่อยได้ และจลศาสตร์การผลิตแก๊สห้องปฏิบัติการแบบ in vitro

2) เพื่อศึกษาผลของการใช้ชานอ้อยหมักร่วมกับ L. casei เป็นแหล่งอาหารในสูตรอาหารครบส่วน ต่อการย่อยได้ กระบวนการหมักในรูเมน ปริมาณน้ำนมและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในโครีดนม

สถิติการเปิดชม : 449 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400