รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0084
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้กากตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตจากกระบวนการกรองสีน้ำตาลทรายเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นทางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  An application of CaCO3 sludge for base, sub-base and reinforced concrete pavement
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กากตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งจากเดิมเป็นวัตถุดิบที่อาจสร้างมลภาวะ และไม่สามารถกำจัดทิ้งได้ เปลี่ยนเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงขึ้น

2. เพื่อประยุกต์ใช้กากตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตจากกระบวนการกรองสีน้ำตาลทราย ไปใช้ประโยชน์ร่วมกับวัสดุก่อสร้างอื่น เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ชั้นผิวหน้าทาง ชั้นพื้นทาง และชั้นรองพื้นทางให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. เพื่อการศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในงานปรับปรุงพื้นทาง ให้ถนนมีความแข็งแกร่ง และทนทานต่อสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากสภาพการณ์ปัจจุบัน เช่น ปัญหารถบรรทุกเกินน้ำหนัก ปัญหาน้ำท่วมผิวทาง หรือปัญหาภัยแล้ง

สถิติการเปิดชม : 581 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400