รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0086
ชื่อโครงการ : ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล
  Corporate Social Responsibility on sugarcane farmers for Supply Risk Management of the sugar manufacturers
หัวหน้าโครงการ : พงศ์ภัค บานชื่น : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบทบาททางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานน้ำตาลที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย

2. เพื่อศึกษาผลของบทบาททางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานน้ำตาลที่มีต่อความเสี่ยงของผลผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย

3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการแสดงบทบาททางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานน้ำตาลที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย

สถิติการเปิดชม : 449 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400