รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0088
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แตนเบียนของหนอนกออ้อยและการยอมรับของเกษตรกร
  Development of Sugarcane Borer Parasitoid Products and Farmer’s acceptance
หัวหน้าโครงการ : นุชรีย์ ศิริ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. และแตนเบียนหนอน

C. flavipes

2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แตนเบียนไข่และแตนเบียนหนอน

3 เพื่อศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์แตนเบียนของเกษตรกร

สถิติการเปิดชม : 407 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400