รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0092
ชื่อโครงการ : การประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่และดิน เพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีการจัดการดิน-ปุ๋ยในการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตอนกลางของประเทศไทย
  Potential and suitability assessment of lands and soils to develop soil-fertilizer management technology package for effective and sustainable sugarcane cropping in Lower and Central Northeast Thailand
หัวหน้าโครงการ : ทิมทอง ดรุณสนธยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่และคุณภาพของดิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อย และสามารถใช้ในการจัดการดิน-ปุ๋ยเพื่อการปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้

2 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพในดินที่มีการปลูกอ้อย ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด (เพื่อยืนยันผลที่ได้จากการทดลองในแปลงอ้อยตอ 1 ที่ได้เสนอผลไปแล้ว)

สถิติการเปิดชม : 576 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400