รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0093
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่การติดตามแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร
  Application of a geographic information system to produce monitoring maps for major sugarcane pests in Kamphaeng Phet province
หัวหน้าโครงการ : ประกาย ราชณุวงษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยสภาพภูมิอากาศต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู และเพลี้ยจักจั่นพาหะโรคใบขาว ในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดกำแพงเพชร

2. สร้างแผนที่แสดงการระบาดของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู และเพลี้ยจักจั่นพาหะโรคใบขาว ในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดกำแพงเพชร

3. สร้างแบบจำลองการแพร่กระจาย (Ecological niche model) ของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู และเพลี้ยจักจั่นพาหะโรค ใบขาว ในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยโปรแกรม Maxent software (version 3.3.3) จากอิทธิพลของปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู และเพลี้ยจักจั่นพาหะโรคใบขาว

4. สร้างแผนที่แสดงศักยภาพของพื้นที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อยจังหวัดกำแพงเพชร

5. ทำนายแผนที่เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จากการผนวกความรู้ในแผนที่แสดงการระบาด แบบจำลองการแพร่กระจาย และแผนที่แสดงศักยภาพของพื้นที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย

สถิติการเปิดชม : 626 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 55 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400