รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0094
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ข้อมูลจากแผนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ
  Application of soil map attribute data incorporating with precision agriculture technology toward the increasing yield of sugarcane plantation Application of soil map attribute data incorporating with precision agriculture technology toward the increasing yield of sugarcane plantation
หัวหน้าโครงการ : ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการประมาณค่าในช่วงเชิงพื้นทีของข้อมูลคุณลักษณะดินเพื่อการผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

2 หาลำดับขั้นตอนที่แน่นอนเพื่อสร้างสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมและจำเพาะกับพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโรงงานน้ำตาล

3 สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดปุ๋ยสำหรับการปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตสูง

สถิติการเปิดชม : 1,979 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 62 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400