รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0096
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  Increasing sugarcane production efficiency in the Northeast of Thailand
หัวหน้าโครงการ : พัชริน ส่งศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นในพื้นที่แปลงเกษตรกรขนาดใหญ่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2) เพื่อขยายและแจกจ่ายพันธุ์อ้อยดีเด่นให้แก่เกษตรกรปลูกทดสอบในพื้นที่ตนเอง

3) เพื่อสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธุ์ของนักวิจัยและเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ผลผลิตและค่าความหวานของอ้อยปลูกสายพันธุ์ดีเด่นที่ได้รับน้ำแตกต่างกันเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตอ้อยตามรูปแบบการให้ปุ๋ยเคมีภายใต้การให้น้ำของอ้อยพันธุ์ที่ต้านทานต่อความแห้งแล้งแตกต่างกัน

6) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของอ้อยพันธุ์ที่ต้านทานต่อความแห้งแล้งแตกต่างกันในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตเมื่อประสบความแห้งแล้งในช่วงต้นของการเจริญเติบโต

7) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตอ้อยตามการรูปแบบการให้น้ำของอ้อยพันธุ์ที่ต้านทานต่อความแห้งแล้งแตกต่างกันสถิติการเปิดชม : 630 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400