รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0099
ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคลิกนินเป็นสารต้านจุลชีพเพื่อประยุกต์ใช้แทนอนุภาคซิลเวอร์นาโน
  Improvement of nanolignin production as antimicrobial agent for silver nanoparticle substitution
หัวหน้าโครงการ : ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนกระบวนการผลิตอนุภาคนาโนลิกนิน โดยอาศัยข้อมูลด้านเทคนิคจากโครงการวิจัยที่ผ่านมาและข้อมูลด้านคุณภาพและราคาของอนุภาคซิลเวอร์นาโนทางการค้าเป็นตัวเปรียบเทียบ

2. ศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโดยใช้เชื้อในกลุ่มที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นเกณฑ์และทดสอบความเป็นพิษต่อผิวหนังของอนุภาคนาโนลิกนินจากงานวิจัยเปรียบเทียบผลกับอนุภาคซิลเวอร์นาโนทางการค้า

3. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการและความเป็นไปได้เบื้องต้นทางการตลาดเพื่อจัดทำแบบจำลองทางธุรกิจ

สถิติการเปิดชม : 492 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400