รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0148
ชื่อโครงการ : พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
  Sugar Consumer Behavior of Working-Age Population in Bangkok Metropolis
หัวหน้าโครงการ : อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของประชากรวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของประชากรวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อเสนอรูปแบบการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชากรวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

สถิติการเปิดชม : 191 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400