รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0149
ชื่อโครงการ : การศึกษาเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกส์อ้อย
  Integration Development on Sugarcane Logistics Operational Models
หัวหน้าโครงการ : ภูวนาท ฟักเกตุ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยระบบ IOT

2. เพื่อสร้างแผนการปลูกอ้อยและแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร

3. เพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกส์อ้อย

สถิติการเปิดชม : 645 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 45 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400