รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780009
ชื่อโครงการ : วิจัยระบบนิเวศวิทยาเชิงคณิตศาสตร์
  Mathematical Ecology
หัวหน้าโครงการ : ยงค์วิมล เลณบุรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยงค์วิมล เลณบุรี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. บนพื้นฐานของ model ของ Nhung และ Ahn ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ แบบจำลองของระบบ predator-prey ซึ่งมีลักษณะการแบ่งแยกเป็น susceptible และ infective group โดยใช้Singular Perturbation Method และ Hopf bifurcation theory เพื่อศึกษาลักษณะคำตอบต่าง ๆ ของ model
สถิติการเปิดชม : 1,855 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 203 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400