รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780017
ชื่อโครงการ : การศึกษาเอนไซม์ geranylgeraniol-18-hydroxylaseในกระบวนการชีวสังเคราะห์ของเปลาโนทอลในเปล้าน้อย
  Study on the Enzyme Geranylgeraniol-18-Hydroxylase in the Biosynthesis of Plaunotol in Croton sublyratus
หัวหน้าโครงการ : วันชัย ดีเอกนามกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันชัย ดีเอกนามกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อตรวจหาเอนไซม์ geranygeraniol-18-hydroxylase ในต้นเปล้าน้อย

2.เพื่อแยกเอนไซม์ดังกล่าวให้บริสุทธิ์ และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์

3.เพื่อศึกษา compartmentation ของสารเปลาโนทอลในเซลของใบเปล้าน้อย และ ตำแหน่งของเอนไซม์ geranylgeraniol-18-hydroxylase ใ
สถิติการเปิดชม : 1,575 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 153 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400