รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5050002
ชื่อโครงการ : การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2549
 
หัวหน้าโครงการ : ไพโรจน์ คีรีรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (21 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2550
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานยุววิจัยยางพารา 2. เพื่อกระตุ้นครูนอกโครงการสนใจและเข้าใจการทำวิจัยมากขึ้น
สถิติการเปิดชม : 469 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา (324 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400