รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5150002
ชื่อโครงการ : การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา ปี 2550
 
หัวหน้าโครงการ : ไพโรจน์ คีรีรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (21 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานยุววิจัยยางพารา 2.เพื่อการกระตุ้นครูนอกโครงการให้เข้าใจและสนใจการทำวิจัย
สถิติการเปิดชม : 8,353 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา (324 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 276 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400