รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5650008
ชื่อโครงการ : การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและสำรวจข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในงาน Thai Fex 2013
 
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต อินณวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัณฑิต อินณวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบถึงความต้องการและความสนใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้แบรนด์ Innovative House

2. เพื่อเป็นการขยายฐานผู้บริโภคให้กับกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมในโครงการ

3. เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของ Innovative House ต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ที่สนใจและผู้บริโภคทั่วไป ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้กระบวนการศึกษาวิจัยและพัฒนาจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์

4. เพื่อประชาสัมพันธ์ตรารับรอง Innovative House ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในการพัฒนา

5. เพื่อหาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมทำงานกับ Innovative House

6. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของ Innovative House

สถิติการเปิดชม : 2,269 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 285 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400