รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6290017
ชื่อโครงการ : การศึกษานโยบายที่เหมาะสมในพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค และเสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืน
  A study of optimal policy for developing Para rubber industry that impact on macroeconomics and price stabilization sustainably
หัวหน้าโครงการ : มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษารูปแบบนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ควรเป็นไปในทิศทางใด (อาทิ ส่งเสริมด้านอุปทาน – สิทธิประโยชน์ภาษีลงทุน การสนับสนุนเงินกู้/ดอกเบี้ย ฯลฯ และหรือ ส่งเสริมด้านอุปสงค์ – อุดหนุนการซื้อผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ การใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ) ในมิติช่วงเวลาระยะสั้นและระยะยาว ที่จะทำให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับยางพารากลางน้ำและผลิตภัณฑ์ยาง (ปลายน้ำ) รวมทั้งแนวทางการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในภาพรวมของประเทศ และกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบาย

2) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการขยายภาคอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและการจ้างงาน รวมทั้งความคุ้มค่าของเชิงนโยบายในมิติของต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสังคม

สถิติการเปิดชม : 301 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงาน งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากยางพารา (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400