รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6290019
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่เหมาะสม
  The study of guidelines for calculating the optimal production cost of rubber in Thailand
หัวหน้าโครงการ : อัทธ์ พิศาลวานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (13 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษา และเปรียบเทียบแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศมีการจัดทำเพื่อให้ทราบถึงข้อแตกต่างในการคำนวณต้นทุนของแต่ละหน่วยงาน

2. จัดประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพาราของไทย เพื่อขจัดข้อแตกต่างในการคำนวณต้นทุนยางพารา และหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมหรือแนวทางที่หน่วยงานต่างๆ เห็นตรงกันว่าเป็นแนวทางที่ควรนำไปใช้ในการคำนวณต้นทุนยางพารา

3. จัดทำรายงานแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพาราที่เหมาะสมหรือแนวทางที่หน่วยงานต่างๆ เห็นตรงกันว่าเป็นแนวทางที่ควรนำไปใช้ในการคำนวณต้นทุนยางพารา

4. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพาราของแต่หน่วยงานให้เป็นระบบหรือมาตรฐานเดียวกัน

สถิติการเปิดชม : 278 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงาน งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากยางพารา (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400