รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930704
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (Blue Economy)
 
หัวหน้าโครงการ : โสภารัตน์ จารุสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
นวรัตน์ ไกรพานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิรมล สุธรรมกิจ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 27 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาทบทวนและสังเคราะห์เอกสาร รายงานการศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Blue Economy

2. เพื่อบริหารจัดการให้เกิดการวิจัยในประเด็นต่างๆในกรอบเรื่อง “การพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย”

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ เรื่องแนวคิดและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับ Blue Economy ตามหลักวิชาการที่น่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การนำ Blue Economy ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสำหรับบริบทของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 1,232 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 182 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400