ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ยุทธศาสตร์ทะเล ทั้งหมด 10 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
เขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2560
PDF Icon
การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
นิรมล สุธรรมกิจ2560
PDF Icon
โครงการศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
ชุมพร ปัจจุสานนท์2560
PDF Icon
ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 14)
โสภารัตน์ จารุสมบัติ2560
PDF Icon
โครงการจัดทำคู่มือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
โสภารัตน์ จารุสมบัติ2560
PDF Icon
โครงการศึกษาสถานภาพและผลกระทบของพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน : ศึกษากรณีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช2560
PDF Icon
การพัฒนากรอบการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทย
วัชริน มีรอด2560
PDF Icon
การวิจัยมูลค่าเศรษฐกิจของระบบนิเวศป่าชายเลน
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์2559
PDF Icon
ชุดโครงการการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (Blue Economy)
โสภารัตน์ จารุสมบัติ2559
PDF Icon
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเล
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์2554
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ยุทธศาสตร์ทะเล ทั้งหมด 10  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400