รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6020204
ชื่อโครงการ : การจัดการโรคไฟท็อปโทร่าของทุเรียนอย่างเเม่นยำเเละยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่เเละจังหวัดจันทบุรี
  Precision and Sustainable Management of Phytophthora Disease of Durian
หัวหน้าโครงการ : รัชดาวรรณ ชีวังกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัชดาวรรณ ชีวังกูร
หัวหน้าโครงการ
ชัยวัฒน์ โตอนันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกษม สร้อยทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติมา วงษ์วาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อใช้เทคนิคทางชีวภาพในการควบคุมโรคไฟท็อปโทร่าของทุเรียนในสภาพแปลงปลูกอย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟูต้นทุเรียนที่ถูกเชื้อไฟท็อปโทร่าเข้าทำลาย

สถิติการเปิดชม : 572 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400