รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030701
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
  Study of Potential Development for Blue Economy of Coastal Provinces in Thailand
หัวหน้าโครงการ : นิรมล สุธรรมกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิรมล สุธรรมกิจ
หัวหน้าโครงการ
อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจำแนกแยกประเภทมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของจังหวัดในประเทศไทย (Coastal & Marine/Ocean Economies) ออกจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) โดยจะดำเนินการภายใต้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2. เพื่อนำเสนอบทวิเคราะห์ในภาพรวมเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทยที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน หรือ มีศักยภาพที่จะทำเป็น “เขตเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economic Zone)” ที่เกิดความสมดุลและยั่งยืนระหว่างการเจริญเติบโตทางธุรกิจและความเข็งแรงของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

สถิติการเปิดชม : 1,680 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 223 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400