รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030702
ชื่อโครงการ : การพัฒนากรอบการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทย
  To Develop the System of Environmental Economic Accounting for Blue Economy (SEEA-Blue Economy) in Thailand Context
หัวหน้าโครงการ : วัชริน มีรอด
ทีมวิจัย :
วัชริน มีรอด
หัวหน้าโครงการ
ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษดา บำรุงวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนากรอบการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทย

2) เพื่อวิเคราะห์และประเมินความพร้อมของข้อมูลสนับสนุนการจัดทำบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (SEEA-Blue Economy) ของประเทศไทย

3) เพื่อประมาณการบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงินเบื้องต้นของสาขานำร่อง

4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (SEEA-Blue Economy) ของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 1,211 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 133 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400