รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030704
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 14)
  Knowledge for Advocating National Marine Policy to Achieve Sustainable Development Goal : SDG 14
หัวหน้าโครงการ : โสภารัตน์ จารุสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสังเคราะห์ชุดความรู้ ประเด็นสำคัญ และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลต่อการจัดทำร่างเค้าโครงองค์ประกอบของนโยบายทางทะเลแห่งชาติของประเทศไทย (Draft Template Thailand National Marine Policy)

2. เพื่อผลักดันนโยบายและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลอย่างยั่งยืนแก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา นักวิชาการของไทยกับหน่วยงานในระดับภูมิภาค และพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

4. เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน” ที่ผ่านมาและพัฒนาโจทย์วิจัยรวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดการวิจัยในประเด็นต่างๆ ตามประเด็นวิจัยที่สำคัญของแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ด้านผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล พ.ศ. 2559-2561 (Roadmap

SRI 7)สถิติการเปิดชม : 619 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400