รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030707
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาสถานภาพและผลกระทบของพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน : ศึกษากรณีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
 
หัวหน้าโครงการ : ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
ทีมวิจัย :
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
หัวหน้าโครงการ
อุกฤษฏ์ มูสิกพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิสิฐ ญาณภิรัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกฎหมายภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศที่กำกับดูแลหรือบริหารจัดการความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคและโอกาสทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงหรืออิงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศที่กำกับดูแลหรือบริหารจัดการ

3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการใช้โอกาสจากโครงสร้างของกฎหมายที่มีอยู่หรือควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

สถิติการเปิดชม : 609 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 34 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400