รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6111307
ชื่อโครงการ : ความคิด และปฏิบัติการทางการเมืองของผู้คนในพื้นที่สีแดง
  Political Ideas and Political Operations of People in the Red Zones
หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ ทองอินทร์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทำความเข้าใจความคิดทางการเมืองของผู้คนในพื้นที่สีแดง

2. เพื่อทำความเข้าใจปฏิบัติการทางการเมืองของผู้คนในพื้นที่สีแดง

3. เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และข้อเสนอนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันกระบวนการสันติภาพ

สถิติการเปิดชม : 220 ครั้ง
ชุดโครงการ : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400