รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6111309
ชื่อโครงการ : การศึกษากลไกทางกฎหมายเพื่อการกลับคืนสู่สังคมของกองกำลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับกลไกของอาเจะห์และมินดาเนา
 
หัวหน้าโครงการ : สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 5 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการทางกฎหมายที่ใช้เพื่อการกลับคืนสู่สังคมของกองกำลังติดอาวุธจากปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย รวมถึงปัจจัยและอุปสรรคที่ทำให้กลไกทางกฎหมายไม่อาจประสบความสำเร็จได้

2.เพื่อศึกษากระบวนการทางกฎหมายที่ใช้เพื่อการกลับคืนสู่สังคมของกองกำลังติดอาวุธจากปัญหาความขัดแย้งที่อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสันติภาพ

3. เพื่อออกแบบรูปแบบกลไกกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการกลับคืนสู่สังคมของกองกำลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้ประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 205 ครั้ง
ชุดโครงการ : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400