รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6111312
ชื่อโครงการ : บทบาทผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต้
 
หัวหน้าโครงการ : ปัญญา เทพสิงห์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 10 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาอิทธิพลทางความคิดของผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2 เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ส่งผลต่อบทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านประวัติศาสตร์ชุมชน เศรษฐกิจ ความเป็นเมืองหรือชนบท ภูมิหลังผู้นำศาสนา การสังกัดนิกาย หรืออื่นๆ

3 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

4 เพื่อหาแนวทางส่งเสริมผู้นำศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการนำเสนอเชิงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 520 ครั้ง
ชุดโครงการ : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 42 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400