รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61X0901
ชื่อโครงการ : การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
 
หัวหน้าโครงการ : มนสิการ กาญจนะจิตรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มนสิการ กาญจนะจิตรา
หัวหน้าโครงการ
ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัญญพัชร สุทธิเกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
รีนา ต๊ะดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษารูปแบบการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานเมื่อมีบุตรของครอบครัวว่ามีลักษณะอย่างไร

2 เพื่อเข้าใจสาเหตุ ที่มา กระบวนการตัดสินใจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร

3 เพื่อศึกษาความคาดหวังของครอบครัวต่อผลที่คาดว่าจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานต่อความมั่นคงทางการเงิน ความก้าวหน้าทางการงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และคุณภาพในการเลี้ยงดูลูก

4 เพื่อเสนอแนวนโยบายเพื่อช่วยสนับสนุนครอบครัวที่มีบุตรสถิติการเปิดชม : 1,325 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 221 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400