รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61X0902
ชื่อโครงการ : กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
 
หัวหน้าโครงการ : ปิยวัฒน์ เกตุวงศา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
หัวหน้าโครงการ
ชุติมา อยู่สมบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรากร วงษ์สิงห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อค้นหาและทำความเข้าใจถึงบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือน

เปราะบาง 2 ลักษณะ คือ ครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง และครัวเรือนข้ามรุ่น

2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการดูแลครัวเรือนเปราะบางในบริบทที่แตกต่างทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม

3. เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลครัวเรือนเปราะบางในบริบทต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสถิติการเปิดชม : 1,417 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 252 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400