รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61X0904
ชื่อโครงการ : เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองว่าด้วยการเงินครัวเรือน
  Behavioral and Experimental Economics of Household Finance
หัวหน้าโครงการ : ธานี ชัยวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 17 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบการจัดการการเงินและการบริหารงบดุลครัวเรือน (Household Balance Sheet) ของสังคมไทยของทั้งครัวเรือนในระบบและครัวเรือนนอกระบบ โดยการศึกษาใช้การปริทัศน์วรรณกรรม ข้อมูล และเอกสารงานวิจัยต่างๆ

2. ศึกษาพฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behavior) ความชอบทางการเงิน (Financial Preference) รวมถึงความลำเอียงทางการเงิน (Financial Bias) ของสังคมไทย ทั้งครัวเรือนในระบบและครัวเรือนนอกระบบที่มีผลต่อการจัดการการเงินและการบริหารงบดุลครัวเรือน โดยใช้การสำรวจเชิงพฤติกรรมและการสำรวจเชิงทดลอง

3. ศึกษาประสิทธิภาพของการให้ความรู้และข้อมูลด้านการจัดการการเงินและการบริหารงบดุลครัวเรือนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมไทยสถิติการเปิดชม : 501 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400