รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6211301
ชื่อโครงการ : การเชื่อมงานวิจัย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้
  Bridging research, policy and strategy in building peace in the southern border provinces
หัวหน้าโครงการ : มารค ตามไท : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 ศึกษาวิธีที่หน่วยราชการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้นำงานวิจัยมาช่วยในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาที่หน่วยราชการเหล่านี้เผชิญในการใช้งานวิจัย

2 หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาและเดินผ่านอุปสรรคในการนำงานวิจัยมาช่วยกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยร่วมคิดกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวช้องโดยตรงกับการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้

3 ทดลองการใช้แนวทางที่พัฒนาขึ้นในวัตถุประสงค์ 3.2 พร้อมทั้งร่วมกันประเมินว่าแนวทางดังกล่าวนั้นแก้ปัญหาได้มากน้อยเท่าไร

สถิติการเปิดชม : 649 ครั้ง
ชุดโครงการ : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 57 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400