รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6211306
ชื่อโครงการ : สำรวจข้อมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพ พื้นที่จังหวัดยะลา
 
หัวหน้าโครงการ : ดาวุด ทับอุไร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งครอบคลุมประเด็น พืชที่เป็นเอกลักษณ์ พืชเศรษฐกิจ พืชที่มีศักยภาพ ปศุสัตว์ วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย อาหารท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว เรื่องเล่าและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

2) เพื่อจัดทำข้อมูลและนำผลที่ได้มาพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

สถิติการเปิดชม : 156 ครั้ง
ชุดโครงการ : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400