รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6211307
ชื่อโครงการ : อัตลักษณ์ที่คุกคามกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
หัวหน้าโครงการ : อนุสรณ์ อุณโณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และศาสนาในแง่ของการกลายเป็นสิ่งคุกคามภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และศาสนากับเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นปัจจัยเกื้อหนุน

3. เพื่อศึกษาแนวทางการคลี่คลายปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้จากแง่มุมของอัตลักษณ์และกระบวนการสร้างอัตลักษณ์

สถิติการเปิดชม : 367 ครั้ง
ชุดโครงการ : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 20 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400