รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6220202
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแถบทดสอบแบบไหลในแนวระนาบสำหรับตรวจคัดกรองสารเคลนบูเทอรอล ซัลบูทามอลและซิลพาเทอรอลในปัสสาวะสุกร
  Development and validation of lateral flow test strip for screening detection of some ?-agonists in swine urine
หัวหน้าโครงการ : กิตตินันท์ โกมลภิส
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเคลนบูเทอรอล ซัลบูทามอลและซิลพาเทอรอล และคัดเลือกแอนติบอดีที่ได้ที่มีสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ในการพัฒนาแถบทดสอบ

2. พัฒนาแถบทดสอบต้นแบบสำหรับตรวจคัดกรองเคลนบูเทอรอล ซัลบูทามอลและซิลพาเทอรอลในปัสสาวะสุกร โดยกำหนดค่าคัดออกที่ 0.2 ng/ml
สถิติการเปิดชม : 302 ครั้ง
ชุดโครงการ : Food Safety (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400