รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP6140506
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
หัวหน้าโครงการ : ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
หัวหน้าโครงการ
น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัชรี เกษพิชัยณรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรุณวรรณ กลั่นกลึง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 10 โรง

3.2 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียนต้นแบบ 2 โรง

3.3 เพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้สะเต็มศึกษาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.4 ขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์กรหรือศูนย์ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา

สถิติการเปิดชม : 398 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400