รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP6140507
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมูลนิธิปัญญาวุฑฒิ
 
หัวหน้าโครงการ : คงวุฒิ นิรันตสุข
ทีมวิจัย :
คงวุฒิ นิรันตสุข
หัวหน้าโครงการ
เกษณี ไทยจรรยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนากลไกกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ผ่านการบูรณาการศาสตร์จากหลากกลุ่มสาระวิชา พร้อมพัฒนาความรู้และทักษะของกลุ่มครูแกนนำ ภายใต้บริบทการจัดการเรียนรู้ตามระบบปกติของโรงเรียนแกนนำที่ได้รับคัดเลือก ที่สามารถสานประโยชน์ได้ทั้งในแง่ของการปฏิบัติงานของครู และการเรียนรู้ของนักเรียนสู่การสร้างความยั่งยืนของระบบการจัดการเรียนรู้แบบเพาะพันธุ์ปัญญา

2) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (PLC) รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นของกลุ่มครูแกนนำทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของความยั่งยืนต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบเพาะพันธุ์ปัญญาในภาพรวม

3) เพื่อออกแบบกลไกการทำงานของศูนย์พี่เลี้ยงผ่านรูปแบบมูลนิธิปัญญาวุฑฒิสู่การสร้างระบบสานประโยชน์ในการขับเคลื่อนเชิงพหุภาคีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสู่ความยั่งยืนของการจัดการเรียนรู้แบบเพาะพันธุ์ปัญญา

4) เพื่อออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกระบบโรงเรียนสู่การสร้างโอกาสในการขยายผลสู่ความยั่งยืนที่มีการเชื่อมโยงกับภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่สถิติการเปิดชม : 529 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400