รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP6140510
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบ PLC Online สำหรับการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา
 
หัวหน้าโครงการ : เกษณี ไทยจรรยา
ทีมวิจัย :
เกษณี ไทยจรรยา
หัวหน้าโครงการ
อรุณวรรณ กลั่นกลึง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อออกแบบโครงสร้าง และเนื้อหาสำหรับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บนระบบออนไลน์สำหรับครูที่ต้องการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัย (Research-Based Learning Management)

2) เพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับการสอน RBL บนระบบออนไลน์ให้เกิดพลวัตรทางด้านเนื้อหาโดยใช้ต้นทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

สถิติการเปิดชม : 894 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 116 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400