รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP6220216
ชื่อโครงการ : การพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่านด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงแกะสู่การเป็นชุมชนเกษตรที่ยั่งยืน
  The alternative career development for corn farmer in Nan Province by introducing sheep farming technology to become sustainable agricultural community
หัวหน้าโครงการ : มงคล เตชะกำพุ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเลี้ยงแกะโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และเทคโนโลยี่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นอาชีพทางเลือก

2. เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรแกะพันธุ์ดีให้แก่กลุ่มเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการเป็นผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในจังหวัดน่าน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ

สถิติการเปิดชม : 269 ครั้ง
ชุดโครงการ : นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรสมัยใหม่ (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 47 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400