รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG45N0003
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ตัวชี้วัด โครงการวิจัย"ชุดโครงการโคนมอำเภอไชยปราการ"
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพัชรินทร์ ประสนธิ์
ทีมวิจัย :
พัชรินทร์ ประสนธิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการผลิตด้วยโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลโคนม Dairy Herd Improvement –D.H.I. ก่อนเริ่มและหลังสิ้นสุดโครงการ

2. เพื่อหาตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอไชยปราการจากการปฏิบัติงานของโครงการ

3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไข/เงื่อนไขในการปฏิบัติการ และรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการ
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,269 ครั้ง
ชุดประเด็น : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ (7 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 80 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400