ชุดโครงการ : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ ทั้งหมด 7 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด โครงการวิจัย"ชุดโครงการโคนมอำเภอไชยปราการ"
นางสาวพัชรินทร์ ประสนธิ์2545
PDF Icon
ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1
นายสุวิชัย โรจนเสถียร2543
PDF Icon
ระบบบัญชีฟาร์มที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย
รศ.ดร.พิชิต ธานี2543
PDF Icon
ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 2
นายสุรชัย พรหมมา2543
PDF Icon
การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด
รศ.นภาพร ณ เชียงใหม่2543
PDF Icon
การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา2542
PDF Icon
การพัฒนาความเข้มแข็งเชิงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคนมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ
นายไพบูลย์ สุทธสุภา2542
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ ทั้งหมด 7  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400