รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG48N0005
ชื่อโครงการ : การศึกษาภาพรวมธุรกิจท้องถิ่นของอำเภอเชียงแสน กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 
หัวหน้าโครงการ : นางนิภาวรรณ วิชัย
ทีมวิจัย :
นิภาวรรณ วิชัย
หัวหน้าโครงการ
จันทร์จิรา สุตะวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสาวลักษณ์ นาระต๊ะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิษณุ เพชรผ่องพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจท้องถิ่นในเขตเทศบาลเวียงเชียงแสนหลังจากการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน (FTA) 2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศีกษาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,571 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 293 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400