ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เศรษฐกิจชุมชน ทั้งหมด 308 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การรวมกลุ่มสร้างมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนบ้านสำโรง เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง2562
PDF Icon
การฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากไผ่นิเวศน์ลำโดมใหญ่ตอนปลายอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายพิทักษ์ลำโดมใหญ่ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
นายบุญมี ผลขาว 2562
PDF Icon
การยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคอีสานตอนกลาง
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี2562
PDF Icon
การพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแคเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
นายสักรินทร์ อินทรวงค์2562
PDF Icon
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
นางศศิธร หวังค้ำกลาง 2562
PDF Icon
การสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทยและกัมพูชา
นางปราณี ระงับภัย2562
PDF Icon
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการตลาดเกษตรอินทรีย์ : กรณีตลาดกรีนชินตา
นายธงฉัตร คืนตัก2562
PDF Icon
กระบวนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนปกาเกอะญอ ใน 4 พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
นายสันติ ช่างเจรจา2562
PDF Icon
การสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพ และระบอบอาหารของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงสู่ทางเลือกในการพัฒนา
ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร2561
PDF Icon
สร้างปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทุนชุมชนสู่ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี ระยะที่ 2 : การจัดการทรัพยากร ในวิถีที่ถูกบอกเล่าใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านปัตตานี
นางสาวสุวิมล พิริยธนาลัย2561
PDF Icon
บทบาทการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมคนผู้ไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางกนกนาถ โพธิ์สัย2561
PDF Icon
ทางรอดและทางออกของประมงบ้านห้วยลึก
นายทองสุข อินทะวงศ์2561
PDF Icon
การแปรรูปและการสร้างช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำที่มีมูลค่าน้อย
นางแมะเยาะ ลาเตะ2561
PDF Icon
การขยายตลาดเพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียว กรณีตลาดศุกร์สุขภาพ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นายประจักษ์ ลือฉาย 2561
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
นางสาวพิชญ์สิณี รัตนานุพงศ์ 2561
PDF Icon
ศึกษาการเพิ่มผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจชุมชนลำน้ำห้วยยาง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายมงคล สุกใส2560
PDF Icon
แนวทางการสร้างอาชีพให้แก่เด็กนอกระบบ กรณีศึกษา: เยาวชนนอกระบบ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
นายสมเกียรติ สาระ2560
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการด้านการตลาดดินปุ๋ยหมักพร้อมปลูก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
นางสุณีพร สุวรรณมณีพงศ์2560
PDF Icon
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่และอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายสรรณ์ญา กระสังข์2560
PDF Icon
การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ในระดับพื้นที่สู่ข้อเสนอทางนโยบาย
นางสาวพงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เศรษฐกิจชุมชน ทั้งหมด 308  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 16
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400