รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG42N0011
ชื่อโครงการ : การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดเชียงใหม่
  Analysis of Strategic Extension Campaign for Chiang Mai Dairy Farmers
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
ทีมวิจัย :
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่เหมาะสม และการรวมกลุ่มสหกรณ์ที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของกรมปศุสัตว์นำวิธีการรณรงค์แบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติในงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 2,431 ครั้ง
ชุดประเด็น : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ (7 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 164 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400