รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG42N0017
ชื่อโครงการ : การพัฒนาความเข้มแข็งเชิงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคนมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ
  Strengthening Chaiprakarn Cooperatives in the Aspect of Dairy Technology Transfer
หัวหน้าโครงการ : นายไพบูลย์ สุทธสุภา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไพบูลย์ สุทธสุภา
หัวหน้าโครงการ
สมคะเน วีระสมิทธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐานิศวร์ วงศ์ประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อังคณา มหายศนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชัย พรหมมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์ติ๊บ กันทะยานัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2542
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางหรือรูปแบบในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์เชิงการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ด้านอาหารหยาบ)
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 843 ครั้ง
ชุดประเด็น : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ (7 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 61 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400