รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG43N0005
ชื่อโครงการ : ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1
  Cost Effectiveness of Using Herd and Production Management Program for Small Holder Dairy Farmer, First Phase
หัวหน้าโครงการ : นายสุวิชัย โรจนเสถียร
ทีมวิจัย :
สุวิชัย โรจนเสถียร
หัวหน้าโครงการ
ขวัญชาย เครือสุคนธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เลิศรัก ศรีกิจการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทิด เทศประทีป
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชัย พรหมมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2542
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษารูปแบบการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมในระดับฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่ากับการลงทุน
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,330 ครั้ง
ชุดประเด็น : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ (7 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 58 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400