รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG43N0006
ชื่อโครงการ : ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 2
  Cost Effectiveness of Using Herd and Production Management Program for Small Holder Dairy Farmer, 2nd Part
หัวหน้าโครงการ : นายสุรชัย พรหมมา
ทีมวิจัย :
สุรชัย พรหมมา
หัวหน้าโครงการ
พวงพยอม คำตื้อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พุฒิพงค์ ขุนเงิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรินทร์ ประสนธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกชัย อายุยืน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชัย ทองธรรมชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรรณพ ทัพแสนลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาวิธีการและหาแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ

2. เพื่อหาวิธีการ/กระบวนการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอไชยปราการทุกรายเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,380 ครั้ง
ชุดประเด็น : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ (7 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 33 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400