รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG43N0007
ชื่อโครงการ : ระบบบัญชีฟาร์มที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย
  Farm Record Keeping based on Herd and Production Management Program for Small Holder Dairy Farmers
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.พิชิต ธานี
ทีมวิจัย :
พิชิต ธานี
หัวหน้าโครงการ
กมล งามสมสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราภา คุณาพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมของการจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลบัญชีฟาร์ม รายงานผลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีฟาร์มในการตัดสินใจด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์ฯ

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 2,031 ครั้ง
ชุดประเด็น : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ (7 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 241 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400