รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG52S0039
ชื่อโครงการ : แนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 
หัวหน้าโครงการ : นายมูหามะสุกรี มะสะนิง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มูหามะสุกรี มะสะนิง
หัวหน้าโครงการ
สะอารี ไซนันอามีดิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
มะรูดี อาแว
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาวเซ็ง เจะเลาะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดอเลาะ เจะเลาะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
แดง คงอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจะมูซอ เจะเลาะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุซยี มะสะนิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาและ เจะนิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มูหามะสุการี เจะอามะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มือลี เจะเลาะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารง อาแว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพชายฝั่งทะเล เศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นผลจากการดำเนินงานชะลอการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการปักเสาปูนซีเมนต์ในทะเล บ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่4 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2.2เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 710 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 86 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400